The Leadership Circle

Vi utgör en av de få organisationer i Sverige som är certifierade i The Leadership Circle Profile (TLC) i Sverige. TLC är både en ledarskapsmodell och en uppsättning mätverktyg, bland annat en 360 graders analys, och är ett utmärkt sätt att börja “resan” med att utveckla ledarskapet för alla nivåer i en organisation. TLC ger en jättebra överblick över om du eller ditt team verkar från en mer medveten, kreativ nivå och när ledarskapet styrs av interna, självbegränsande antaganden – ett mer reaktivt ledarskap. Dessa olika nivåer kan liknas vid ett operativsystem (IOS) där det kreativt medvetna ledarskapet är mer kapabelt att effektivt lösa mer komplexa utmaningar med mer hållbara resultat.

TLC bygger på en stark forskningsgrund som visar att ett kreativt medvetet ledarskap är starkt kopplat till ökad effektivitet både i ledarskapet och förbättrade affärsresultat. Det lönar sig både för den enskilde ledaren och organisationen att arbeta för ett mer kreativt, medvetet ledarskap! 

Ett konkret exempel på den effekt detta arbete kan ge är från en grupp ledare i Norden som gått från att ha 2 av de 10 mest tongivande  ledarskapskompetenserna har varit “kreativa” till att 8 av 10 är det, under 1.5 år!

Läs mer om vår syn på kreativt medvetet ledarskap här: http://www.pharma-industry.se/kreativt-medvetet-ledarskap/

Hur arbetar vi med Leadership Circle?

Leadership Circle kan användas på flera olika sätt:

  • Individuellt- Gör en Leadership Circle Profile 360-analys som startpunkt för en coachingserie.
  • Teamutveckling- Creative Leadership Workshop
    Utveckla teamet genom att först göra individuella analyser och återkopplingar som ni diskuterar och ventilerar under en workshop. Standardupplägget är en 2 dagars workshop där dag 1 ägnas åt att coacha varandra och ta fram en  individuell utvecklingsplan inklusive vilket stöd som behövs från kollegorna i teamet för att nå målet. Dag 2 ägnar vi åt teamets ledarskapsprofil och diskuterar de styrkor och utvecklingsområden som teamet vill fokusera på. Denna workshop får bäst resultat om den kombineras med månadsvisa återreflektioner till individens och gruppens profil.
  • Utveckla Ledarskapskulturen- Det finns flera olika sätt att använda Leadership Circle för att utveckla det kollektiva ledarskapet- Ledarskapskulturen.

Till exempel: självvärdering av det egna ledarskapet Kreativt/Reaktivt eller genom att göra en Leadership Culture Profile för hela bolaget.

Leadership Lab- vårt senaste exempel på samskapande där vi möts kring kreativt medvetet ledarskap och skapar en tvärfunktionell grupp som mäts månadsvis under ett år. Syftet är att utveckla både det  individuella ledarskapet och koppla det ännu kraftfullare till organisationens utmaningar och samtidigt ge deltagarna tillfälle att diskutera utmaningar som du delar med kollegor från samma bransch. Tillsammans kommer ni stötta varandra och utvecklas genom att lösa de gemensamma utmaningar som en enskild aktör i systemet aldrig skulle klara av att lösa ensam!

359 Leadership samverkar via nätverket Ledarskapscirkeln www.ledarskapscirkeln.se och tillsammans  ser vi att TLC kan hjälpa ledare att ta större kliv i sin ledarutveckling, med mindre ansträngning och därför verkar vi för att öka kunskapen och spridningen av TLC i Sverige och i Norden.

Läs mer om Leadership Circle här: https://leadershipcircle.com/en/a-universal-model-of-leadership/